ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ «ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ 3, ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ 4»

Άρθρο 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Η καμπάνια "PAY 3, RECEIVE 4" (εφεξής "Καμπάνια") διοργανώνεται από το BOUTIQUE MALL S.R.L., νομική οντότητα σύμφωνα με το ρουμανικό δίκαιο, με έδρα το Βουκουρέστι, Str. Dinu Vintilă αρ. 11, Όροφος 8, Τομέας 2, καταχωρισμένος στο Μητρώο Εμπορίου με αρ. J40 / 15220/2011, Μοναδικό αναγνωριστικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο (EUID) ROONRC. J40 / 15220/2011, με C.U.I. 29479700 μέσω του διαδικτυακού καταστήματος Zapatos, στο εξής αναφερόμενο ως "Διοργανωτής".

Άρθρο 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η εκστρατεία έκπτωσης θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 17.08.2021- 31.08.2021.

Η καμπάνια θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Zapatos: Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κροατία, Ιταλία, Σλοβενία, Γαλλία.

Άρθρο 3. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η καμπάνια πραγματοποιείται μέσω ενεργειών πωλήσεων χαμηλών πωλήσεων που θα έχουν τους ακόλουθους κανόνες:

Όταν προσθέσετε στο καλάθι 4 προϊόντα στην Καμπάνια, το 4ο θα είναι δωρεάν.

Το δωρεάν θα ισχύει για το προϊόν με τη χαμηλότερη τιμή.

Σε περίπτωση που 2, 3 ή ακόμη και τα 4 προϊόντα θα έχουν την ίδια τιμή, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει το προϊόν στο οποίο θα εφαρμοστεί το φιλοδώρημα.

Τα προϊόντα πρέπει να αγοραστούν από τον Συμμετέχοντα, κατά τη διάρκεια της Καμπάνιας, βάσει της ίδιας διαδικτυακής παραγγελίας, στο ηλεκτρονικό κατάστημα Zappatos στη διεύθυνση: https://zappatos.ro

Η έκπτωση θα εφαρμοστεί αυτόματα στο καλάθι αγορών.

Η Καμπάνια δεν συσσωρεύεται με καμία άλλη εκστρατεία έκπτωσης που πραγματοποιήθηκε σε περιόδους που περιλαμβάνουν ή αλληλοεπικαλύπτονται εν όλω ή εν μέρει με την περίοδο αυτής της Καμπάνιας. Οι κωδικοί έκπτωσης και τα κουπόνια δεν αθροίζονται με τις εκπτώσεις που ισχύουν στο πλαίσιο "ΠΛΗΡΩΜΗ 3, ΛΗECΗ 4" Καμπάνια.

Εάν πραγματοποιήσετε παραγγελία για πολλά προϊόντα, ένα από τα οποία δεν είναι διαθέσιμο, το Zapatos θα σας ενημερώσει αναλόγως. Το υπόλοιπο της Παραγγελίας θα επεξεργαστεί και θα αποσταλεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

Άρθρο 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΗ

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των τιμών. Οι τιμές ισχύουν κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τα προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστεί η έκπτωση.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την Καμπάνια ανά πάσα στιγμή κατά την ανάπτυξή της ή να την παρατείνει πέραν της αρχικής προθεσμίας που είχε ανακοινωθεί, με προηγούμενη ενημέρωση των καταναλωτών μέσω κατάλληλων μέσων επικοινωνίας (προβολή στον ιστότοπο, σήμανση σε καταστήματα κ.λπ.).

Άρθρο 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των Όρων και Προϋποθέσεων σχετικά με την έκπτωση που εφαρμόζεται. Η καταγγελία πρέπει να υποβληθεί εντός 14 ημερών από την περίσταση που δικαιολογεί τη διαβίβασή της. Η καταγγελία πρέπει να σταλεί με e-mail στη διεύθυνση info@zappatos.gr

Οι πελάτες του Πωλητή, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους έως τις 17.08.2021 (την πρώτη ημέρα της Καμπάνιας), οι οποίοι πραγματοποιούν παραγγελίες κατά τη διάρκεια της Προσφοράς, στην πλατφόρμα www.zappatos.gr έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Προσφορά.

Άρθρο 6. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι Κανονισμοί της Προωθητικής Εκστρατείας εμφανίζονται και διατίθενται δωρεάν για διαβούλευση στον επίσημο ιστότοπο του Διοργανωτή στη διεύθυνση https://zapatos.ro/regulament-...

Η συμμετοχή στην Καμπάνια συνεπάγεται την κατανόηση, γνώση και αποδοχή πλήρως, ρητά και κατηγορηματικά των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 7. ΑΛΛΕΣ ΡΗΤΕΣ

Σύμφωνα με τη ρουμανική νομοθεσία, στις σχέσεις με τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην καμπάνια, οι διατάξεις της ρουμανικής νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών δεν θα ισχύουν, τα νομικά πρόσωπα που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο πεδίο της έννοιας του καταναλωτή, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως ανωτέρα βία νοείται κάθε εξωτερικό γεγονός, απρόβλεπτο, απολύτως ανίκητο και αναπόφευκτο. Το τυχαίο γεγονός είναι ένα γεγονός που δεν μπορεί να προβλεφθεί ή να αποτραπεί από τον Διοργανωτή.

Εάν μια κατάσταση ανωτέρας βίας ή τυχαίου γεγονότος εμποδίσει ή καθυστερήσει εν όλω ή εν μέρει την εκτέλεση του Κανονισμού και τη διεξαγωγή / συνέχιση της Εκστρατείας, ο Διοργανωτής θα απαλλαγεί από την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την περίοδο κατά την οποία αυτή η εκπλήρωση θα σύμφωνα με το άρθρο 1351 Γ. Πολιτ. Ο Διοργανωτής, εάν επικαλεστεί ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες στην Εκστρατεία το γεγονός ανωτέρας βίας ή τυχαίου γεγονότος εντός 5 εργάσιμων ημερών από την εμφάνισή του.